Địa chỉ email của bạn

Email tạo ra 4221377 Tin nhắn đã nhận 954850
Đến
Người gửi
Đề tài
👁

Hộp thư của bạn trống

Đang đợi thư đến

Tạm thời email (tạm mail) là một công cụ rất hữu ích cho mỗi mạng người. Dịch vụ của chúng tôi cho phép anh để sử dụng một lần hộp thư, đó là không khác thường xuyên của bạn thư. Điều này có thể có ích khi đăng ký trên trang web nhận được các khóa học và chương trình mà không có đăng ký cho một quảng cáo bản tin, tạo ra nhiều tài khoản và các nhiệm vụ khác yêu cầu nhanh truy cập tới một địa chỉ email. Tạm thời, thư làm việc cho chỉ có 7 ngày, mà sẽ cho phép anh để hoàn thành doanh nghiệp của bạn và quên thư và xâm nhập thư mãi mãi. Sau tất cả, nếu cần thiết, bạn luôn có thể có một email một thời gian.